นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

iMember Mobile Application

iMember Mobile Application

 

รายชื่อสหกรณ์ที่ใช้ iMember Mobile Application

   (ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาจังหวัดตาก จำกัด
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด 
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
 7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด       

  และที่อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

isocare_contact