นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ทำเนียบนายทะเบียนสหกรณ์

        ทำเนียบนายทะเบียนสหกรณ์

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ช่วงดำรงตำแหน่ง
1
  พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พ.ศ. 2458 - 2468
2
  มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์กมลาสน์
พ.ศ. 2469
3
  มหาอำมาตย์ตรี พระยาพิพิธสมบัติ(ตาบ กุวานนท์)
พ.ศ. 2469 - 2475
4
  พระยาโทณวณิกมนตรี(วิสุทธิ์ โทณวณิก)
 พ.ศ. 2475
5
  รองอำมาตย์เอกหลวงเดชสหกรณ์(ม.ล.เดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2475 - 2478
6
  พระพิจารณ์พาณิชย์(พิจารณ์ ปัณยวณิช)
 พ.ศ. 2478
7
  พระประกาศสหกรณ์(สดับ วีระเธียร)
 พ.ศ. 2479 - 2485
8
  พระพิจารณ์พาณิชย์(พิจารณ์ ปัณยวณิช)
พ.ศ. 2485 - 2492
9
  ม.ล.อุดม ทินกร ณ อยุธยา
พ.ศ. 2492
10
  นายพงส์ สรีวรรธนะ
พ.ศ. 2493 - 2500
11
  นายทนุ สาตราภัย
พ.ศ. 2500 - 2502
12
  นายเชื้อ วายวานนท์
 พ.ศ. 2502 - 2505
13
  นายทนุ สาตราภัย
พ.ศ. 2505 - 2510
14
  พล.ต. ชาญ อังศุโชติ
พ.ศ. 2510 - 2511
15
  พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2511 - 2515
16
  นายสัมฤทธิ์ เลิศบุศย์
 พ.ศ. 2515
17
  พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2515 - 2520
18
  นายอดุล นิยมวิภาต
พ.ศ. 2520 - 2522
19
  พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2522 - 2523
20
  นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์
พ.ศ. 2523 - 2530
21
  นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2530 - 2533
23
  นายสมหมาย สุรกุล
พ.ศ. 2535 - 2539
22
  นายยุกติ สาริกะภูมิ
พ.ศ. 2533 - 2535
23
  นายสมหมาย สุรกุล
พ.ศ. 2535 - 2535
24
  นายทวีศักดิ์ เสสะเวช
พ.ศ. 2539 - 2541
25
  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2541 - 2545
26
  นายบุญมี จันทรวงศ์ 
พ.ศ. 2545 - 2549
27
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
พ.ศ. 2549 - 2552
28
  นายศุภชัย บานพับทอง
พ.ศ. 2552
29
  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
พ.ศ. 2552 - 2553
30
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
พ.ศ. 2553 - 2556
31
  ดร.จุมพล สงวนสิน
พ.ศ. 2556 - 2557
32
  นายโอภาส กลั่นบุศย์
พ.ศ. 2557 - 2558
33
 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
พ.ศ. 2558 - 2560 
34
  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 

 

หมายเหตุ 

- ปี พ.ศ. 2515 ได้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นครั้งแรก
- นายทะเบียนสหกรณ์ลำดับที่ 17 - 19 ตั้งจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
- นายทะเบียนสหกรณ์ลำดับที่ 20 - 25 ตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- นายทะเบียนสหกรณ์ลำดับที่ 26 - ปัจจุบัน ตั้งจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

isocare_contact