levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ ฯ(ISOCARE Systems)
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หม่อมหลวงอุดมทินกร นายสละ วีระเธียร ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
 1.ม.ล.อุดมทินกร  2.นายสละ วีระเธียร 3.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
 พ.ศ.2495 - 2502  พ.ศ.2502 - 2509 พ.ศ. 2509- 2519
     
นายสำรวย อุเทนสุด นายเชิญ บำรุงวงศ์ นายประวัติ จาติกวนิช
 4.นายสำรวย อุเทนสุด  5.นายเชิญ บำรุงวงศ์  6.นายประวัติ จาติกวนิช
พ.ศ. 2519-2524 พ.ศ. 2524- 2525 พ.ศ. 2525 - 2529
     
นายอนันต์ ชำนาญกิจ นายสุภาพ เศวตาลัย นายอนันต์ ชำนาญกิจ
7.นายอนันต์ ชำนาญกิจ  8.นายสุภาพ เศวตาลัย  9.นายอนันต์ ชำนาญกิจ
พ.ศ. 2529 - 2535  พ.ศ. 2535 - 2536  พ.ศ. 2536 - 2537
     
นายสมพงษ์ ปองเกษม นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ นางสาวพีรรัตน์ อังกุลรัต
 10.นายสมพงษ์ ปองเกษม  11.นายสมพงษ์ ถีรวงศ์  12.น.ส.พีรรัตน์ อังกุลรัต
 พ.ศ. 2537 - 2539  พ.ศ. 2539 - 2540  พ.ศ. 2540 - 2541
     
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล 15
 13.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  14.นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล  15.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
 พ.ศ. 2541 - 2547  พ.ศ. 2547 - 2548  พ.ศ. 2548 -2549
     
นายเรืองชัย บุญญานันต์ นายศุภชัย บานพับทอง   นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล  
 16.นายเรืองชัย บุญญานันต์  17.นายศุภชัย บานพับทอง
 18.นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
 พ.ศ. 2549 - 2551  พ.ศ. 2551 -2552  พ.ศ. 2552 - 2553
     
นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี นายจักรี สุจริตธรรม นายวิจักร อากัปกิริยา
 19.นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี  20.นายจักรี สุจริตธรรม  21.นายวิจักร อากัปกิริยา
 พ.ศ. 2553 - 2554  พ.ศ. 2554 - 2555  พ.ศ. 2555 - 2556
     
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข นายสมปอง สิงห์ทอง นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
22.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  23.นายสมปอง อินทร์ทอง  24.นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
พ.ศ. 2556 - 2558  พ.ศ. 2558 - 2559  พ.ศ. 2559 - 2560
     
นายโอภาส ทองยงค์    
25.นายโอภาส ทองยงค์    
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน    

 

 

isocare_contact