levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

คนที่ 10 นายวิทูรย์ แนวพานิช - หน้า 11
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 10 นายวิทูรย์ แนวพานิช

คนที่ 10  นายวิฑูรย์  แนวพานิช    

นายวิฑูรย์ แนวพานิช

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2547 

  สาขา   :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์   

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  •   ประธานสหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
  •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  •   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย
  •   ที่ปรึกษาสมาพันธ์์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย    

 

isocare_contact