นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 14

 คนที่ 13 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์    

   ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2553

 สาขา   :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเซีย
  • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
  • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

 

isocare_contact