levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

หน้า 14 - หน้า 14
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 14

 คนที่ 13 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์    

   ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2553

 สาขา   :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเซีย
  • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
  • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

 

isocare_contact