levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

นายศิริชัย ออสุวรรณ - หน้า 17
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - นายศิริชัย ออสุวรรณ

  คนที่ 16 นายศิริชัย ออสุวรรณ

 

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2557

 สาขา   : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  •  ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  • รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ที่ปรึกษาคณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  • ประธานสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์

isocare_contact