levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

หน้า 3 - หน้า 3
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์ 

Web Application ระบบงานสหกรณ์ 

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 3

  คนที่ 2 นายเชิญ  บำรุงวงศ์   

 นายเชิญ บำรุงวงศ์

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :   2541

   สาขา    :    วิชาการสหกรณ์

   ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  •   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2526 – 2530
  •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์     

 

isocare_contact