ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ นายอดุล นิยมวิภาค พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ
1.พอ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ 2.นายอดุล นิยมวิภาค 3.พอ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ
พ.ศ. 2515 - 2520 พ.ศ. 2520 - 2522 พ.ศ. 2522 - 2526
     
นายเชิญ บำรุงวงศ์ lนายทรงยศ นาคชำนาญ นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย
4.นายเชิญ บำรุงวงศ์ 5.นายทรงยศ นาคชำนาญ 6.นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย
พ.ศ. 2526 - 2530 พ.ศ. 2530 - 2532 พ.ศ. 2532 - 2536
     
นายอวยผล กนกวิจิตร นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต นายวัลลภ วิทยประพัฒน์
7.นายอวยผล กนกวิจิตร 8.นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต 9.นายวัลลภ วิทยประพัฒน์
พ.ศ. 2536 - 2538 พ.ศ. 2538 - 2540 พ.ศ. 2540 - 2541
     
นายบุญมี จันทรวงศ์ นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ นายบุญมี จันทรวงศ์
10.นายบุญมี จันทรวงศ์ 11.นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ 12.นายบุญมี จันทรวงศ์
พ.ศ. 2541 - 2544 พ.ศ.2544 - 2545 พ.ศ. 2545 - 2549
     
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ นายศุภชัย บานพับทอง  นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
 13.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  14.นายศุภชัย บานพับทอง  15.นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
 พ.ศ. 2549 - 2552 พ.ศ. 2552 - 2552 พ.ศ. 2552 - 2553
     
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ดร.จุมพล สงวนสิน นายโอภาส กลั่นบุศย์ 
16.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 17.ดร.จุมพล สงวนสิน 18.นายโอภาส กลั่นบุศย์
พ.ศ. 2553 - 2556 พ.ศ.2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558
     
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  
19.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 20.นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ   
พศ.2558 - 2560 พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน   
     

 

 

isocare_contact