ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 2

 คนที่ 1 พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ

พ.อ.สุรินทร์ ชลประเสรฺิฐ

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :  2540

 สาขา   :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  •   นายทะเบียนสหกรณ์คนที่ 15,17,19
  •   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนแรก และคนที่ 3
  •   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  •   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 2,3,4,5,8,11
  •   ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์   

 

isocare_contact