ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 10 นายวิทูรย์ แนวพานิช

คนที่ 10  นายวิฑูรย์  แนวพานิช    

นายวิฑูรย์ แนวพานิช

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2547 

  สาขา   :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์   

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  •   ประธานสหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
  •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  •   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย
  •   ที่ปรึกษาสมาพันธ์์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย    

 

isocare_contact