ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 12

  คนที่ 11 นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร   (นายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนตั้งแต่ 11 ก.พ. 2559)

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร 

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550  

  สาขา    :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์  

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

  •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย     จำกัด
  •   ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
  •   รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย 
  •    ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด              

 

isocare_contact