levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

หน้า 13 - หน้า 13
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 13

คนที่ 12 รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ    

 รศ.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550   

  สาขา    :  วิชาการสหกรณ์    

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

  • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
  • ประธานชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
  • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • านวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
  • ผู้อำนวยการโครงการผลิตมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารสหกรณ์ ผู้สอน/วิทยากรทางวิชาการสหกรณ์
  • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน  

 

isocare_contact