levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

หน้า 16 - หน้า 16
 • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
 • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 16

 คนที่ 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2554

สาขา   : วิชาการสหกรณ์

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ตำรา/เอกสาร และการวิจัยด้านวิชาการสหกรณ์
 • วิทยากรให้การอบรมด้านพัฒนาบุคลากรในสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี/สันนิบาตสหกรณ์จ.เพชรบุรี
 • ผู้ก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดธรรมรังสี จังหวัดเพชรบุรี
 • ให้คำปรึกษาและความร่วมมือในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมากกว่า 60 แห่ง

 

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ตำรา/เอกสาร และการวิจัยด้านวิชาการสหกรณ์
 • วิทยากรให้การอบรมด้านพัฒนาบุคลากรในสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี/สันนิบาตสหกรณ์จ.เพชรบุรี
 • ผู้ก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดธรรมรังสี จังหวัดเพชรบุรี
 • ให้คำปรึกษาและความร่วมมือในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมากกว่า 60 แห่ง

isocare_contact