ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - นายศิริชัย ออสุวรรณ

  คนที่ 16 นายศิริชัย ออสุวรรณ

 

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2557

 สาขา   : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  •  ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  • รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ที่ปรึกษาคณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  • ประธานสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์

isocare_contact