ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 4 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

 คนที่ 4 รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา   (นายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนตั้งแต่ 31 ม.ค. 2561)

รศ.สวัสดิ์ แสงบางปลา

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2542

  สาขา    :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์    

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  •   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
  •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  •   ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย 
  •     รองประธานกรรมการสมาคมธนาคารสหกรณ์ในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
  •   รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย           

 

isocare_contact