levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

คนที่ 6 นายสุรชัย ศิริมัย - หน้า 7
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 6 นายสุรชัย ศิริมัย

  คนที่ 6 นายสุรชัย ศิริมัย

 สุรชัย ศิริมัย

 นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2544

 สาขา  : บริหารและส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จ.ชลบุรี
  • กรรมการบริหาร กพส.(กองทุนพัฒนาสหกรณ์)
  • กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  • กรรมการสงเคราะห์เกษตร
  • กรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

isocare_contact