ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 8 นายวราเทพ ไวทยาวิโรจน์

   คนที่ 8 นายวราเทพ  ไวทยาวิโรจน์

   นายวราเทพ ไวทยาวิโรจน์

   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :    2545

   สาขา    :     วิชาการสหกรณ์

   ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
  •   ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

 

isocare_contact