ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

   คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท    

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2546  

   สาขา    :  วิชาการสหกรณ์     

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

  •  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์
  •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  •  งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์    

isocare_contact