levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท - หน้า 10
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

   คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท    

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2546  

   สาขา    :  วิชาการสหกรณ์     

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

  •  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์
  •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  •  งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์    

isocare_contact