ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

    

National Coop Personal
นักสหกรณ์แห่งชาติ

       

      นับตั้งแต่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น "นักสหกรณ์แห่งชาติ" ซึงเริ่มตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล "นักสหกรณ์แห่งชาติ นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) รวมทั้งสิน 16 คน    แต่ทั้งนี้ได้มีการถอดถอนออกจากการเป็นนักสหรณ์แห่งชาติโดยคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 คน คงเหลือนักสหกรณ์แห่งชาติจำนวน 14 คน

     กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล ที่ได้อุทิศตนในการพัฒนาส่งเสริมงานด้านสหกรณ์ มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรยึดถือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในวงการสหกรณ์ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาลงมติคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย    

         หมายเหตุ   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ "นักสหกรณ์แห่งชาติ" แก่นักสหกรณ์แห่งชาติทั้ง 12 ท่าน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภาพของนักสหกรณ์แห่งชาติ 12 คน แรกเป็นภาพที่ถ่ายในงานดังกล่าวนี้

 

     (คลิกดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคนโดยตรงได้จากทะเบียนรายชื่อด้านขวา)

 


 คนที่ 1 พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ

พ.อ.สุรินทร์ ชลประเสรฺิฐ

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :  2540

 สาขา   :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •   นายทะเบียนสหกรณ์คนที่ 15,17,19
 •   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนแรก และคนที่ 3
 •   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 •   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 2,3,4,5,8,11
 •   ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์   

 


  คนที่ 2 นายเชิญ  บำรุงวงศ์   

 นายเชิญ บำรุงวงศ์

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :   2541

   สาขา    :    วิชาการสหกรณ์

   ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2526 – 2530
 •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์     

 


 คนที่ 3 นายอยู่  สมานมิตร

 นายอยู่ สมานมิตร

นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2543

  สาขา    : บริหาร และส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 ประสบการณ์/เกียรติ ประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ
 • โครงการ ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์วันละ 1 บาทไว้ในกระบอกไม้ไผ่ และนำมาฝากกับสหกรณ์  

 


 คนที่ 4 รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา   (นายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนตั้งแต่ 31 ม.ค. 2561)

รศ.สวัสดิ์ แสงบางปลา

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2542

  สาขา    :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์    

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •   ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย 
 •     รองประธานกรรมการสมาคมธนาคารสหกรณ์ในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
 •   รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย           

 


คนที่ 5 ศ.ดร.อาบ  นคะจัด   

ศ.ดร.อาบ นคะจัด 

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2543          

 สาขา    :  วิชาการสกรณ์      

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 •   ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์ 

  คนที่ 6 นายสุรชัย ศิริมัย

 สุรชัย ศิริมัย

 นักสหกรณ์แห่ง ชาติ ประจำปี : 2544

 สาขา  : บริหารและส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จ.ชลบุรี
 • กรรมการบริหาร กพส.(กองทุนพัฒนาสหกรณ์)
 • กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • กรรมการสงเคราะห์เกษตร
 • กรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

คนที่ 7 นายคิด เฉลิมวรรณ์

   คิด เฉลิมวรรณ์
  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :    2544

  สาขา    :   วิชาการสหกรณ์          

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 •  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์          

 


   คนที่ 8 นายวราเทพ  ไวทยาวิโรจน์

   นายวราเทพ ไวทยาวิโรจน์

   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :    2545

   สาขา    :     วิชาการสหกรณ์

   ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •   งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
 •   ผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

 


   คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท    

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2546  

   สาขา    :  วิชาการสหกรณ์     

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 •  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์
 •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •  งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์    

คนที่ 10  นายวิฑูรย์  แนวพานิช    

นายวิฑูรย์ แนวพานิช

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2547 

  สาขา   :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์   

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •   ประธานสหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
 •   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 •   ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย
 •   ที่ปรึกษาสมาพันธ์์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย    

 


  คนที่ 11 นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร   (นายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนตั้งแต่ 11 ก.พ. 2559)

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร 

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550  

  สาขา    :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์  

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 •   ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย     จำกัด
 •   ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
 •   รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย 
 •    ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด              

 


คนที่ 12 รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ    

 รศ.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2550   

  สาขา    :  วิชาการสหกรณ์    

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

 • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
 • ประธานชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
 • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • านวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
 • ผู้อำนวยการโครงการผลิตมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารสหกรณ์ ผู้สอน/วิทยากรทางวิชาการสหกรณ์
 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน  

 


 คนที่ 13 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์    

   ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2553

 สาขา   :  บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเซีย
 • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

 


คนที่ 14 นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

 

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2554

 สาขา   : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2554
 • ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด
 • ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา
 • กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 • ผู้นำในด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการสหกรณ์สำหรับหมู่บ้านชนบทในจังหวัดสงขลา

 


 คนที่ 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2554

สาขา   : วิชาการสหกรณ์

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ตำรา/เอกสาร และการวิจัยด้านวิชาการสหกรณ์
 • วิทยากรให้การอบรมด้านพัฒนาบุคลากรในสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี/สันนิบาตสหกรณ์จ.เพชรบุรี
 • ผู้ก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดธรรมรังสี จังหวัดเพชรบุรี
 • ให้คำปรึกษาและความร่วมมือในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมากกว่า 60 แห่ง

 

 ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 • ตำรา/เอกสาร และการวิจัยด้านวิชาการสหกรณ์
 • วิทยากรให้การอบรมด้านพัฒนาบุคลากรในสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี/สันนิบาตสหกรณ์จ.เพชรบุรี
 • ผู้ก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดธรรมรังสี จังหวัดเพชรบุรี
 • ให้คำปรึกษาและความร่วมมือในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมากกว่า 60 แห่ง

  คนที่ 16 นายศิริชัย ออสุวรรณ

 

 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2557

 สาขา   : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

 •  ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 • รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • ประธานสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์

isocare_contact