levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายละเอียดโปรแกรมระบบงานสหกรณ์

ระบบทุนเรือนหุ้น

ระบบทุนเรือนหุ้นคำอธิบายภาพรวมของระบบ

       ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) ของสหกรณ์ ตีความตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  มีความหมาย คือ หุ้นสามัญทีชำระแล้ว และมีมูลค่าที่ตราไว้ (par value) หรือมูลค่าต่อหุ้นเท่ากัน

       ระบบทุนเรือนหุ้น เป็นระบบที่เก็บข้อมูลเกี่ยวการถือหุ้นของสมาชิก การถือหุ้นของสมาชิกเกิดขึ้นจาก 3 กรณีหลัก คือ หุ้นที่ชำระเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก การชำระเป็นรายเดือน และการซื้อเพิ่ม การชาระทั้ง 3 กรณีก็มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของสหกรณ์ กำหนดเงื่อนไขการถือหุ้นไว้ สำหรับการถอนหุ้นนั้นจะถอนได้เมือได้ลาออกจากสหกรณ์เท่านั้น

       ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ได้แก่ข้อมูลการชำระค่าหุ้นรายเดือน ข้อมูลการซื้อหุ้น และข้อมูลยอดหุ้นสะสมของสมาชิกแต่ละคน ข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ใช้ประกอบในระบบอื่น ที่สำคัญได้แก่ ระบบการคำนวณเงินปันผล ใช้ประกอบในระบบสินเชื่อซึ่งเป็นเรื่องของการกู้เงินและการค้ำประกัน ระบบประมวลผลและจัดเก็บ เป็นต้น

 2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

 2.1 การกำหนดค่าเริ่มต้น/ค่าคงที่ สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ

 • ค่าหุ้นต่อหน่วย ( บาท/หุ้น)
 • ค่าหุ้นแรกเข้าขั้นต่ำ
 • จำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มสูงสุดต่อครั้ง (บาท)
 • ค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ...ของอัตราเงินเดือน (ตารางการส่งค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ-ตามอัตราเงินเดือน)
 • ค่าหุ้นรายเดือนไม่เกินกว่าร้อยละ...ของอัตราเงินเดือน
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขการผิดนัดส่งค่าหุ้นรายเดือน
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขการงดส่งค่าหุ้น

 2.2  สามารถตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนด

 2.3 การตรวจสอบและแสดงข้อมูลหุ้น

 • หุ้นชำระเมื่อแรกเข้า
 • หุ้นชำระรายเดือน
 • หุ้นสะสม
 • หุ้นรอเรียกเก็บ
 • หุ้นรอจ่ายคืน
 • ข้อมูลการส่งค่าหุ้นในแต่ละปี  โดยสามารถดูข้อมูลปีบัญชีย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ข้อมูลหุ้นของสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกแล้ว

 2.5  การพิมพ์รายงานข้อมูลหุ้น

 • รายงานทะเบียนหุ้นเรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามส่วนรับเงิน
 • รายงานสรุปค่าหุ้นรายเดือน  แยกตามประเภทสมาชิก และรวมทุกประเภท
 • รายงานรายละเอียดการส่งค่าหุ้น (รายคน) เรียงตามปีบัญชี
 • รายงานสถานส่งค่าหุ้นรายเดือน ณ วันที่…... เรียงตามประเภทสมาชิก/เรียงตามเลขประจำตัว

 2.6 การถอน-โอนหุ้น

 • บันทึกและตรวจสอบการขอถอนหุ้น-โอนหุ้น ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
 • รายงานการขอถอน-โอนหุ้น

isocare_contact