เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559

      นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2559 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา ดังต่อไปนี้ 

 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
    1) อาชีพทำนา - นายสันทัด วัฒนกูล จังหวัดอุทัยธานี
    2) อาชีพทำสวน - นายอุดม วรัญญูรัฐ จังหวัดจันทบุรี
    3) อาชีพไร่นา  - นายดิลก ภิญโญศรี จังหวัดชัยภูมิ
    4) อาชีพไร่นาส่วนผสม  - นายทอง หลอมประโคน จังหวัดบุรีรัมย์
    5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  - นางอนงค์ ศรีไชยบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
    6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายสมบัติ บุญถาวร จังหวัดกระบี่
    7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  - นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ จังหวัดยะลา
    8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย  - นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    9) อาชีพปลูกสวนป่า  - นายหนูเคน ทูลคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  10) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นายอำนวย เตชะวรงค์สกุล จังหวัดนครปฐม
  11) บัญชีฟาร์ม  - นายสุริยะ ชูวงศ์ จังหวัดเพชรบุรี
  12) การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จังหวัดกาญจนบุรี
  13) การใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสม  - นายนิโรจน์ แสนไชย จังหวัดลำพูน
  14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  - นายสมสุข เพชรกาญจน์ จังหวัดสงขลา
  15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร  - นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จังหวัดตราด
  16) เกษตรอินทรีย์  - นายบัณฑิต กูลพฤกษ์ จังหวัดตราด
 
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
     1) กลุ่มเกษตรกรทำนา  - กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องประดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
     2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน  - กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง
     3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่  - กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่
     4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม จังหวัดสุรินทร์
     5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
     6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ  - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 จังหวัดหนองบัวลำภู
     7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น จังหวัดยโสธร
     8) กลุ่มยุวเกษตรกร  - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร
     9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  - กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง จังหวัดกาฬสินธุ์
   10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน  - กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร
   11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ  - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง จังหวัดกาฬสินธุ์
   12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ  - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย จังหวัดพิจิตร
   13) วิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ จังหวัดชัยนาท
 
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
     1) สหกรณ์การเกษตร – สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
     2) สหกรณ์โคนม – สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
     3) สหกรณ์นิคม -  สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
     4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา – สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์
     5) สหกรณ์ออมทรัพย์ – สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพมหานคร
     6) สหกรณ์ร้านค้า – ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
     7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน – สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
 
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา คือ
     1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง - นายคำพันธ์ เหล่าวงษี
     2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น - นายอัคระ ธิติถาวร
     3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย - นายอคิศร เหล่าสะพาน
 

isocare_contact