levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรแห่งปี 2559

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2559

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2559 

 หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   93.12
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 
   76.11
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
   73.55
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
   65.94
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 
   63.49
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
   61.54
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
   61.36
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
   52.94
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
   52.79
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   45.90
ล้านบาท

 

อ่านเพิ่มเติม: 10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2559

isocare_contact