levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2560
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2560

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2560 

 หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (แหล่งข้อมูล จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561)

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   80.01
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
   77.67
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง  
   71.73
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
   70.78
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
   67.03
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
   62.41
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
   60.94
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
   60.84
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
   58.51
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
   40.71
ล้านบาท

 

  2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
2,579
 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
2,190
 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
2,175
 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,142
 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
2,141
 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
1,914
 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
1,855
 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
1,847
 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
1,816
 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
1,814
 ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ   

 1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด  2,427  ล้านบาท
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 
 2,403  ล้านบาท
 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์   2,324  ล้านบาท
 4. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง  2,083  ล้านบาท
 5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  2,016  ล้านบาท
 6. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี  1,770  ล้านบาท
 7. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  1,554   ล้านบาท
 8. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,541  ล้านบาท
 9. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,500  ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา  1,429  ล้านบาท

 

4.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
16,636
คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
14,069
คน
3. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี
11,823
คน
4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา
11,530
คน
5. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
11,168
คน
6. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี
10,994
คน
7. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
10,811
คน
8. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา
10,796
คน
9. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
10,538
คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน  จำกัด จ.อุตรดิตถ์
10,509
คน

isocare_contact