levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

ทำเนียบสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี(ตั้งแต่ปี 2517-ปัจจุบัน)

    มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เห็นชอบโครงการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น และ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขอรับพระราชทานรางวัลสำหรับสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2517 กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการตามมตินี้ โดยแต่ละปีให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแต่ละประเภทสหกรณ์ และจัดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ แต่ละระดับนั้น ปกติจะมี(หรือไม่มี)สหกรณ์ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 หรือรางวัลชมเชย
   ระยะต่อมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่องการคัดเลือกเกษตรกร สถานบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ใช้ แทนระเบียบปี 2517 โดยกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการคัดเลือก ทั้งนี้ได้มีการประกาศออกมาหลายครั้ง เนื่องจากเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในต่างละช่วงเวลา นั้นๆ
   รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่นำเสนอนี้ เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 1 ระดับประเทศ ตามระเบียบปี 2517 และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ
    สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของแต่ละสหกรณ์ได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์(ถ้ามี) โดยคลิกที่ชื่อของสหกรณ์ (Update URL ของเว็บไซต์ล่าสุด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557)

อ่านเพิ่มเติม: สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรายปี

isocare_contact