levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพยแห่งปี 2555

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2555

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2555
    

 หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  1,939 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด   1,054 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     915 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด     817 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     794 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด     775 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     661 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด     657 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     641 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด     583 ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 817 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 657 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 565 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 548 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 519 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 515 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 507 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 477 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 442 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 439 ล้านบาท

 3. รายได้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,073 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 2,331 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 2,009 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 1,563 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,495 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,359 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 1,168 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดจำกัด 1,162 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค จำกัด 1,150 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,132 ล้านบาท

 4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 65,822 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 49,225 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 43,497 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 30,568 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 25,426 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 25,156 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 21,944 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 20,505 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 19,755 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 18,952 ล้านบาท

 5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 25,256 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 18,949 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 18,159 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 18,032 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 18,026 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยเอ็ด จำกัด 17,970 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 17,824 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 17,650 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 17,475 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 16,282 ล้านบาท

 6. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 74,772 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 35,429 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 34,870 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 33,307 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 24,995 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 23,672 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 22,572 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 20,655 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 19,213 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 17,208 ล้านบาท

 7. รับเงินฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 24,311 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 18,840 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 15,304 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 14,955 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 14,857 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด 11,294 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 10,158 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด   7,205 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์วชิระพยาบาล จำกัด   6,878 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด   6,273 ล้านบาท

 8. ให้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 68,910 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 20,125 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 17,903 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 16,321 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 16,030 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 14,724 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 14,279 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 13,770 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจำกัด 12,314 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 10,741 ล้านบาท

 9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 50,922 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,820 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 37,160 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 36,977 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 29,687 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 28,902 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 28,722 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 27,599 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,556 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 27,156 คน

isocare_contact