levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรแห่งปี 2553

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2553

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2553

หมายเหตุ   สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     34.72 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์     34.34 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานั
    32.33 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา     31.10 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     29.52 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
    29.49 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
    27.11 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด  จ.ขอนแก่น     26.31 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     24.83 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด  จ.ขอนแก่น     24.71 ล้านบาท

 

2. รายได้  

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
 1,527
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด จ.ชุมพร  1,029 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด จ.เลย     856 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     842 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     791 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง     714 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา    701 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี    609 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี    559 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด จ.กำแพงเพชร    496 ล้านบาท

 

 3. ทุนดำเนินการ

 

1. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา  1,245 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด  1,244 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,023 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     981 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     935 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา     927 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์     922 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี     869 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคม     865 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ     863 ล้านบาท

 

 4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

 

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฐธานี   1,556 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงรายถ์   1,479 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,440 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง   1,280 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด จ.เลย   1,254 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,238 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา   1,180 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด   1,135 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  จ.อุตรดิตถ์   1,133 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี   1,126 ล้านบาท

 

 5.  จำนวนสมาชิก

 

1. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,319 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 13,377 คน
3.สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,458 คน
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา 11,182 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 10,361 คน
6. สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา 10,314 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,772 คน
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,716 คน
9. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   9,301 คน
10. สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด จ.นครราชสีมา   8,686 คน

 

 

 

isocare_contact