levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรแห่งปี 2556

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2556

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2556

 หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 23 กันยายน 2557)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี    59.67 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    52.86 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    50.68 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ    50.41 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา    46.50 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    45.78 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี    43.51 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    36.65 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    34.37 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด  จ.ชัยนาท    34.15 ล้านบาท

 

 2. รายได้ 

1. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง    927 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา    926 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    854 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    828 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จ.จันทบุรี    730 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรการนิคมฯระยอง จำกัด จ.ระยอง    560 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี    544 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรการนิคมฯลำตะคอง จำกัด จ.นครราชสีมา    432 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรปทัมรัตต์ จำกัด จ.ร้อยเอ็ด    430 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา    428 ล้านบาท

 
3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 1,697 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,665 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรการเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,641 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,528 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 1,521 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 1,439 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 1,403 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,353 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,271 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 1,263 ล้านบาท

 

4. ปริมาณธุรกิจ   

 1. สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์  3,571 ล้านบาท
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  2,240  ล้านบาท
 3. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง  2,034  ล้านบาท
 4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,647  ล้านบาท
 5. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,584  ล้านบาท
 6. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จ.กำแพงเพชร  1,478  ล้านบาท
 7. สหกรณ์การเกษตรเกษมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,459  ล้านบาท
 8. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ  1,438  ล้านบาท
 9. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  1,426  ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา  1,305  ล้านบาท

 

5.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 16,501 คน
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 13,528 คน
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 13,456 คน
4. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 12,097 คน
5. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด   จ.นครราชสีมา 11,838 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 11,023 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,498 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   9,720 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,640 คน
10. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา   9,353 คน

isocare_contact