levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2554

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

สหกรณ์ดีเด่น
สหกรณ์การเกษตร     สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด  จังหวัดอุตรดิตถ์
สหกรณ์โคนม    สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด  จังหวัดนครปฐม
สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จำกัด  จังหวัดพัทลุง
สหกรณ์ออมทรัพย์   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด   จังหวัดสงขลา
สหกรณ์ร้านค้า  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชฯ จำกัด   จังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์บริการ  สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต  จำกัด   จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด  จังหวัดกรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม: เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

isocare_contact