เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
สหกรณ์การเกษตรทั่วไป   สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด   จังหวัดน่าน
สหกรณ์โคนม  สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด    จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์นิคม  สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด  จังหวัดกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ร้านค้า   ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด   จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์บริการ  สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์  จำกัด   จังหวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด  จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555

isocare_contact