สหกรณ์ฯที่ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัทฯ สามารถติดตั้ง App เพื่อใช้บนมือถือที่ระบบ iOS และ ANDROID ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนตนในธุรกรรมที่ทำไว้กับสหกรณ์ สามารถทำการขอกู้แบบออนไลน์ รวมทั้งสามารถติดตั้งระบบจ่ายเงินผ่าน E-Wallet ได้

รายชื่อลูกค้าที่ใช้ระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์(iMember Mobile)

    

ข้อมูลลูกค้าที่ใช้ระบบบริการสมาชิกแบบออนไลน์(iMember Mobile Application)

  • ณ เดือนตุลาคม 2562

 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
  3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาจังหวัดตาก จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด 
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด       

isocare_contact