levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริษัท ไอโซแคร์ ฯ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

ลูกค้าสหกรณ์ออมทรัพย์

รายชื่อลูกค้าสหกรณ์ออมทรัพย์

   
ลูกค้าสหกรณ์ออมทรัพย์ site reference

ข้อมูลลูกค้าประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

  • ณ เดือนกรกฎาคม 2561
  • หมายเหตุ    สีเขียว ใช้โปรแกรมรูปแบบ Web Application

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (นนทบุรี)
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ(ธกส.) จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลปกครอง จำกัด
  8. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ(นนทบุรี) จำกัด 
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จำกัด
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด (นนทบุรี)      
  14. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน   จำกัด
  15. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
  16. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด
  17. สหกรณ์ออมทรัพย์ สป.จำกัด (สำนักงานปลัด กห.)
  18. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการทหารสื่อสาร   จำกัด
  19. สหกรณ์ออมทรัพย์ นปอ. จำกัด (หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศฯ)
  20. สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (กองทัพเรือ)
  21. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
  22. สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด
  23. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด
  24. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จำกัด
  25. สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  26. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด (นนทบุรี)
  27. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จำกัด
  28. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยน้ำทิพย์  จำกัด
  29. สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักพระราชวัง จำกัด
  30. สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด
  31. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโตะ จำกัด
  32. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 
  33. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด 
  34. สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู    

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีจำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์     จำกัด
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์   จำกัด
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  จำกัด
  14. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคายจำกัด
  15. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
  16. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
  17. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
  18. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด
  19. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์   จำกัด
  20. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด
  21. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
  22. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
  23. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
  24. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
  25. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
  26. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
  27. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
  28. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข/โรงพยาบาล

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุบลราชธานี(สรรพสิทธิประสงค์) จำกัด
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆในต่างจังหวัด

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาเชียงราย จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไอ อาร์ พี ซี (ระยอง) จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการตาก จำกัด
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทฟินิคแอนด์เพเพอร์ จำกัด
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด

 

หมายเหตุ    สีเขียว ใช้โปรแกรมรูปแบบ Web Application

 

isocare_contact