ข้อมูล บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด

isocare systems

บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ คือการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท คือ ชุดซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์ ซึ่งได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จวบจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานทางด้านสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาตั้งแต่ Version ที่เป็น DOS Application, Version ที่เป็น Window Application จนกระทั่งเป็น Web Application ในปัจจุบัน

ซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ได้พัฒนาให้มีคุณภาพ ทันสมัย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และสามารถเชื่อมโยงกับธนาคารโดยให้บริการเบิกเงินผ่านตู้ ATM มีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิก เช่น ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกทางเว็บไซต์ หรือมือถือ เป็นต้น มีระบบที่สนับสนุนงานระดับควมคุม และงานระดับบริหาร

ปัจจุบันได้ติดตั้งชุดซอฟต์แวร์ให้กับสหกรณ์รวมทั้งสิ้น กว่า 100 สหกรณ์ มีทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และสหกรณ์ร้านค้า

บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัท ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีระบบที่สามารถใช้งานต่าง ๆของสหกรณ์ได้อย่างครบวงจร
2. ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจในระดับที่ดี
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้คุณภาพสูง ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารเทศและการให้บริการ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน
4. เพิ่มพูนและรักษาเสถียรภาพของบริษัททุกด้านให้สูงขึ้นและมีความมั่นคง

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. พัฒนาชุดซอฟท์แวร์ระบบงานสหกรณ์ที่ มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถใช้งานกับธุรกรรมด้านต่างๆอย่างครบวงจร และปรับปรุงด้านเทคนิคให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. ขยายสาขาไปยังภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
3. จัดระบบและปรับปรุงการบริหารและการปฏิบัติการ โดยยึดหลักผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ พัฒนาระบบการให้บริการบำรุงรักษาระบบงานและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่ สุด โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเร่งด่วนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกรอบเวลา ที่กำหนดไว้
4. พัฒนาบุคลากร ของบริษัทฯให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่จะนำมาใช้ในระบบงานหลักและระบบงานเสริมของสหกรณ์
5. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ โดยเฉพาะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลตลาดสินค้าของสหกรณ์การเกษตร การอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

บุคลากร (Personels)

โกวิทย์ เจนครองธรรม กรรมการผู้จัดการ
เกียรติศักดิ์ คิดนุนาม ประธานที่ปรึกษา

 

    เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประกอบการ ทั้งด้านการบริการลูกค้า เสถียรภาพทางการเงิน กระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า มีสถานะที่มั่นคงและอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงได้พิจารณากำหนด ยุทธศาสตร์ของธุรกิจ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป สาระสำคัญยุทธศาสตร์ของธุรกิจ มีดังนี้

 • ร่วมมือกับทุกภาคส่วนของกระบวนการสหกรณ์ เพื่อให้องค์รวมของสหกรณ์มืเสถียรภาพมั่นคงและก้าวหน้า โดยเน้นบทบาทในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อความเป็นผู้นำด้าน ซอฟต์แวร์สหกรณ์ ต้องสร้างบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพและมาตรฐานสูงกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน
 • สร้าง ระบบการจัดการความรู้ (Knowlage Management : KM) จากพื้นฐานที่มีความรอบรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ด้านระบบงานของสหกรณ์มายาวนาน เพื่อการสืบทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับการสรรสร้างความรู้ใหม่ที่ทันสมัยและก้าวทันกับการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดของเทคโนโลยี
 • มีสำนักงานสาขาอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้า มีการบริการแก่ลูกค้าตลอดทุกวันไม่มีวันหยุด และให้ความสำคัญในการเร่งรัด ติดตามงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 • มีเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกัน ทั้งที่เป็นบริษัทคู่ค้า และบริษัทพันธมิตรทางการค้า สามารถนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้เสร็จสรรพทุกด้าน
 • ชุด ซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ลูกค้าสามารถใช้กับส่วนงานต่างๆของสหกรณ์ได้อย่างครบวงจร หรือเลือกใช้งานได้ตามสถานะและความต้องการ มีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการปฏิบัติ (Business Process)
 • ให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของลูกค้า
 • มี การใช้ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ Google Application) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานในบริษัทและการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งจะมีการบันทึกรายการที่มีการติดต่อสื่อสารไว้ด้วย เพื่อเก็บหลักฐานและใช้สืบค้นในภายหลังได้
 • มีระบบการควบคุมการใช้งาน ระบบการรักษาความปลอดภัย และระบบการสำรองข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
 • ให้บริการการบำรุงรักษาระบบที่เน้นการป้องกันการเกิดปัญหา (Primitive Maintenance) เป็นสำคัญ
 • มี การใช้ระบบการแก้ปัญหาจากระยะไกล (Remote Problem Solving) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและบริการได้จากทุกที่และรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วน รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งของบริษัทและของลูกค้า
 • มีเสถียรภาพและสภาพคล่องทางการเงิน

วิดีโอ นวัตกรรมและผลงานของบริษัทฯ

... กด คลิก ที่หัวเรืองข้างล่างนี้ ชมวิดีโอ..จาก utube

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web&Mobile Application

นวัตกรรมใหม่ ไอทีสำหรับสหกรณ์