levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

รายชื่อสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัท ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้กับธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน ทั้งระบบงานหลัก และระบบงานเสริม
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วมๆ 30 ปี ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ได้ทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิกของสหกรณ์

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งปี 2550

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2550

      ข้อมูล รายละเอียดผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้และเผย แพร่ทางเว็บไซต์ เราได้นำมาประมวลจัดอันดับโดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ เช่นกรณี กำไรสุทธิ รายได้ ปริมาณธุรกิจ รับเงินฝาก ให้เงินกู้ จำนวนสมาชิก เป็นต้น และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2550    

                   (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 1.  กำไรสุทธิ

  1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,165  ล้านบาท
  2.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด    642  ล้านบาท
  3.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด    585  ล้านบาท
  4.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด    473  ล้านบาท
  5.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด    419  ล้านบาท
  6.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด    376  ล้านบาท
  7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด    358  ล้านบาท
  8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด    358  ล้านบาท
  9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  จำกัด    349  ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด    348  ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 323  ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 317  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  จำกัด 316  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด 308  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด 305  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด 304  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด 294  ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์นครศรีธรรมราช  จำกัด 287  ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด 251  ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม  จำกัด 246  ล้านบาท

3. รายได้ 

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,687  ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด 1,247  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 1,098  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด    906  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด    775  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด    704  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด    569  ล้านบาท
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด    533  ล้านบาท
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด    529  ล้านบาท
10.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด    524  ล้านบาท

 4.  ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 36,084    ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 33,729    ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 29,591    ล้านบาท
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด 19,207    ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด 15,707    ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 14,132    ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด 12,640    ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด 10,777    ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด   8,749    ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด   7,973    ล้านบาท

 5.  รับเงินฝาก

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด      17,610  ล้านบาท
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด      14,277  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด        9,837  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด        6,356  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำกัด        6,159  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย  จำกัด        5,948  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด        5,808  ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำกัด        5,703  ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด        5,243  ล้านบาท
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  จำกัด        4,501      ล้านบาท

 6.  ให้เงินกู้

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 33,483  ล้านบาท
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 23,892  ล้านบาท
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 11,980  ล้านบาท
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 11,535  ล้านบาท
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด    9,351  ล้านบาท
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด    8,672  ล้านบาท
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด    8,144  ล้านบาท
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำกัด    8,010  ล้านบาท
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด    7,665  ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์  จำกัด    7,274  ล้านบาท

7.  จำนวนสมาชิก

 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 45,380   คน
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล  จำกัด 45,316   คน
 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำกัด 30,905   คน
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จำกัด 27,491   คน
 5.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย  จำกัด 26,231   คน
 6.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด 24,371   คน
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 23,418   คน
 8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  จำกัด 22,099   คน
 9.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง  จำกัด 21,455   คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด 21,176   คน

 

isocare_contact