รายชื่อสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมบริษัท ไอโซแคร์ ฯ

ลูกค้าของบริษัทิฯ เป็นสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของบริษัทฯ มีทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เครดิตถ์ยูเนี่ยน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 100 สหกรณ์ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค 

แสดง # 

isocare_contact