ระบบเงินฝาก

1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

ระบบเงินฝากเป็นระบบที่เกี่ยวกับการเงินรับฝากและถอนเงินฝาก ปกติผู้ฝากเงินจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ แต่ระบบที่จัดทำขึ้นสามารถรองรับการยินยอมให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ฝากร่วมกับ สมาชิกได้ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด ประเภทเงินฝากประเภทหลัก คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการมาตรฐานเช่นเดียวกับระบบเงินฝากของธนาคารทั่วไป นอกจากนี้ยังมีประเภทอื่นที่มีชื่อเรียกเฉพาะ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะของสหกรณ์ เช่นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจำสินเพิ่มพูน เป็นต้น สิ่งที่จำเป็นต้องมีประกอบการใช้ระบบเงินฝาก คือ สมุดคู่ฝาก และ/หรือการ์ดรายบัญชี ที่ต้องใช้สำหรับพิมพ์ลงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี สมุดหรือการ์ดต้องมีรูปแบบ ขนาดและคุณสมบัติอื่นที่เป็นมาตรฐาน

ในการเริ่มต้นใช้งาน จะต้องกำหนดค่าเริ่มต้น หรือค่าคงที่ต่างๆเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบ มีทั้งค่าที่เป็นเงื่อนไขทั่วไป และที่เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสหกรณ์ ซึ่งมีหลากหลาย การใช้งานของระบบที่เป็นงานประจำ คือ การรับฝากและถอนเงินของแต่ละวัน การถอนเงินแต่ละครั้งจะต้องมีการพิมพ์ลงสมุดคู่ฝาก และ/หรือพิมพ์ลงการ์ด ส่วนการฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชี อาจยินยอมให้ไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝากได้ มีระบบข้อมูลควบคุมยอดเงินสดในลิ้นชักที่เคาน์เตอร์ มีการตรวจสอบและคำนวณดอกเบี้ยสำหรับรายการที่ครบกำหนด (due date) มีพิมพ์รายงานประจำวันและรายงานประจำเดือน ได้แก่ รายการเคลื่อนไหว รายการเปิดบัญชี รายการปิดบัญชี รายการสรุปยอด และกรณีอื่นตามที่สหกรณ์กำหนด และข้อมูลในระบบเงินฝากมีการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ

2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

2.1 ประเภทเงินฝาก สามารถใช้กับระบบเงินฝากหลากหลายประเภทที่มีอยู่ในวงการสหกรณ์ ตัวอย่างเช่น

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • บัญชีเงินฝากประจำ (3,6,12,24 เดือน)
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ
 • บัญชีเงินฝากประจำสินเพิ่มพูน (36,48,60 เดือน)

2.2 การกำหนดเงื่อนไขทั่วไป สามารถกำหนดเงื่อนไขของเงินฝากแต่ละประเภทได้ เช่น

 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • จำนวนเงินสูงสุดของรายการฝากเข้าบัญชี
 • จำนวนเงินขั้นต่ำของรายการฝากเข้าบัญชี
 • จำนวนยอดเงินคงเหลือต่ำสุดของบัญชี
 • อัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภท และวันที่เริ่มบังคับใช้
 • อัตราร้อยละที่เสียภาษีแต่ละประเภท และวันที่เริ่มบังคับใช้
 • จำนวนเลขหลังจุดทศนิยม และวิธีการปัดเศษ
 • สถานะผู้ฝาก เป็นสมาชิกหรือผู้ฝากร่วมกับสมาชิก

2.3 การกำหนดเงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ย เช่น

 • คำนวณโดยวิธีปกติ(มาตรฐาน) หรือวิธีพิเศษ
 • เลือกวิธีการคำนวณดอกเบี้ย เช่น คำนวณเป็นรายวัน เป็นรายเดือน หรือเมื่อถึงวันครบกำหนด
 • เงื่อนไขการคำนวณในอัตราที่แตกต่างตามยอดคงเหลือ
 • เงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำกรณีถอนก่อนกำหนด
 • เงื่อนไขการรวมดอกเบี้ยไปทบต้นของแต่ละประเภท

2.4 การควบคุมเงินสดในลิ้นชักที่เคาน์เตอร์

 • บันทึกการรับ/ส่งเงินสดมากับฝ่ายการเงิน และพิมพ์หลักฐานการรับ/ส่ง
 • มีระบบข้อมูลคุมยอดคงเหลือเงินในลิ้นชัก ซึ่งปรับตามจำนวนเงินรับและจ่าย
 • มีระบบเตือนเมื่อเงินในลิ้นชักเหลือถึงระดับที่กำหนดไว้
 • รายงานสรุปข้อมูลคุมยอดเงินในลิ้นชักเมื่อปิดงาน (เช่น ปิดครึ่งวัน สิ้นวัน...)

2.5 การรับฝากเงิน สามารถรับฝากด้วยเงินสด เช็ค เงินโอนจากบัญชีธนาคาร เงินโอนจากเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

2.6 การพิมพ์สมุดคู่ฝาก พิมพ์ลงการ์ด สามารถพิมพ์รายการ(ฝาก ถอน ดอกเบี้ย โอน ...) ลงสมุดคู่ฝาก และลงการ์ด สามารถนำรายการที่ค้างพิมพ์ออกมาได้โดยอัตโนมัติ โดยเรียงรายการตามลำดับวันเวลาที่เกิดรายการ

2.7 การแก้ไขรายการที่ผิด

 • สามารถแก้ไขรายการที่มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด (ปกติ ก็คือการยกเลิกรายการ) โดยมีระบบควบคุมและเก็บบันทึกข้อมูลเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถพิมพ์รายการที่แก้ไขเป็นหลักฐานลงในสมุดคู่ฝาก และลงการ์ด

2.8 การตรวจสอบและคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (และประเภทอื่นที่มีมีวันครบกำหนด(due date))

 • ทำการตรวจสอบวันครบกำหนด คำนวณดอกเบี้ยและปรับรายการที่ครบกำหนด
 • เมื่อสิ้นเดือนและสิ้นปี จะต้องคำนวณดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินฝากประจำที่ยังไม่ครบกำหนดเพื่อส่งฝ่ายบัญชี

2.9 รายงานประจำวัน

 • รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีประจำวัน
 • รายงานการเคลื่อนไหวเช็คไม่ทันเคลียร์ริ่ง
 • รายงานการเปิดบัญชีใหม่
 • รายงานการปิดบัญชี
 • รายงานตรวจสอบรายการโอนไประบบบัญชี
 • รายงานสรุปยอดเงินฝาก/ถอน
 • รายงานยอดรวมแต่ละประเภทบัญชี
 • รายงานเช็คฝ่ายเคลียร์ริ่ง
 • รายงานฝาก/ถอน
 • รายงานฝาก/ถอน แบบไม่มีสมุด
 • รายงานสรุปการนำส่งเช็คประจำวัน
 • รายงานสรุปดอกเบี้ย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • รายงานตรวจสอบยอดเงิน

2.10 รายงานประจำเดือน

 • รายงานการเบิกจ่ายดอกเบี้ย/โอน/ดอกเบี้ยทบต้น
 • รายงานดอกเบี้ยค้างจ่าย ประจำเดือนของทุกประเภท
 • รายงานการเปิดบัญชีเงินฝาก
 • รายงานการปิดบัญชีเงินฝาก
 • รายงาน ภงด.2

2.11 รายงานอื่นๆ

 • รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากรายวัน (STATEMENT)
 • รายงานการแสดงยอดคงเหลือบัญชีเงินฝาก ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • พิมพ์จดหมายยืนยันยอดเงินฝาก (Confirm Letter)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี
 • รายงาน ภงด.2

2.12 ข้อมูลในระบบเงินฝากมีการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ