ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ข้อมูล บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด

isocare systems

บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ คือการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท คือ ชุดซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์ ซึ่งได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จวบจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานทางด้านสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาตั้งแต่ Version ที่เป็น DOS Application, Version ที่เป็น Window Application จนกระทั่งเป็น Web Application ในปัจจุบัน

ซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ได้พัฒนาให้มีคุณภาพ ทันสมัย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และสามารถเชื่อมโยงกับธนาคารโดยให้บริการเบิกเงินผ่านตู้ ATM มีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิก เช่น ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกทางเว็บไซต์ หรือมือถือ เป็นต้น มีระบบที่สนับสนุนงานระดับควมคุม และงานระดับบริหาร

ปัจจุบันได้ติดตั้งชุดซอฟต์แวร์ให้กับสหกรณ์รวมทั้งสิ้น กว่า 100 สหกรณ์ มีทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และสหกรณ์ร้านค้า

บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัท ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีระบบที่สามารถใช้งานต่าง ๆของสหกรณ์ได้อย่างครบวงจร
2. ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจในระดับที่ดี
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้คุณภาพสูง ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารเทศและการให้บริการ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน
4. เพิ่มพูนและรักษาเสถียรภาพของบริษัททุกด้านให้สูงขึ้นและมีความมั่นคง

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. พัฒนาชุดซอฟท์แวร์ระบบงานสหกรณ์ที่ มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถใช้งานกับธุรกรรมด้านต่างๆอย่างครบวงจร และปรับปรุงด้านเทคนิคให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. ขยายสาขาไปยังภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
3. จัดระบบและปรับปรุงการบริหารและการปฏิบัติการ โดยยึดหลักผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ พัฒนาระบบการให้บริการบำรุงรักษาระบบงานและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่ สุด โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเร่งด่วนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกรอบเวลา ที่กำหนดไว้
4. พัฒนาบุคลากร ของบริษัทฯให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่จะนำมาใช้ในระบบงานหลักและระบบงานเสริมของสหกรณ์
5. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ โดยเฉพาะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลตลาดสินค้าของสหกรณ์การเกษตร การอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

อำนวยการบริหารโดย

ดร.โกวิทย์ เจนครองธรรม กรรมการผู้จัดการ
อ.เกียรติศักดิ์ คิดนุนาม ประธานที่ปรึกษา
 
 ประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application

บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์แบบ  Web Application ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้สามารถใช้งานได้สำเร็จ (เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการติดตั้งให้ใช้งานมาแล้วมากกว่า 5 รอบบัญชี ..ณ ปี พ.ศ. 2563) รวมทั้งบริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาระบบการทำธุรกรรมทางการเงินยุคใหม่ (Fintech) สำหรับสหกรณ์ ได้แก่ ระบบ ATM Online สำหรับสหกรณ์ ระบบการทำธุรกรรมของสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการระบบการเงินครบวงจรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับประเทศ อาทิ เช่น 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด โดยสมาชิกทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์ของหน่วยบริการทั้ง 4 สาขา ด้วยโปรแกรม Web Application และทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM สำหรับสหกรณ์ (ATM Direct Online รายแรกในประเทศไทย) จำนวน 12 ตู้ และเครื่องปรับสมุดแบบพลิกหน้าได้อัตโนมัติ จำนวน 7 ตู้ เป็นต้น

 2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารงานแบบ Web Application ระบบบริหารงานและจัดการธุรกรรมทางการเงิน จำนวน 11 ระบบ ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงมาแล้วมากกว่า 4 รอบปีบัญชี

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมระบบงานแบบ Web Application ระบบบริหารงานและจัดการธุรกรรมทางการเงิน (Fintech) รวมจำนวนระบบงานทั้งหมด 20 ระบบ เช่น ระบบการเชื่อมต่อระบบเอทีเอ็มกับธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที), ระบบส่งข้อความสั้น (SMS), ระบบสหกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต (ICOOP), ระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์มือถือ (MCOOP), ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR), ระบบศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) เป็นต้น

 4. การเชื่อมโยงกับระบบ ATM ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่าง Server ของบริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด กับระบบ ATM ของธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น เพื่อให้การบริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

 5. การใช้ App บนมือถือ บริษัทฯได้พัฒนาโปรแกรม iMember Mobile Applications เป็นโปรแกรม (หรือ App) ที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ หรือแทปเล็ต ทั้งระบบ IOS และ Android  โปรแกรมระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทั้งการตรวจสอบข้อมูล(ของตนเอง) การทำธุรกรรม การแจ้งเตือน รวมถึงแสดงข้อมูลใบเสร็จออนไลน์ การใช้ระบบนี้ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ได้อีกด้วย

รายละเอียดผลงานของบริษัทฯ ดูได้จากหัวข้อ "รายชื่อลูกค้า"

-------------

วิดีโอ นวัตกรรมและผลงานของบริษัทฯ

... กด คลิก ที่หัวเรืองข้างล่างนี้ ชมวิดีโอ..จาก utube

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web&Mobile Application

นวัตกรรมใหม่ ไอทีสำหรับสหกรณ์