ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ระบบทุนเรือนหุ้น

ระบบทุนเรือนหุ้นคำอธิบายภาพรวมของระบบ

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) ของสหกรณ์ ตีความตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว มีความหมาย คือ หุ้นสามัญทีชำระแล้ว และมีมูลค่าที่ตราไว้ (par value) หรือมูลค่าต่อหุ้นเท่ากัน

ระบบทุนเรือนหุ้น เป็นระบบที่เก็บข้อมูลเกี่ยวการถือหุ้นของสมาชิก การถือหุ้นของสมาชิกเกิดขึ้นจาก 3 กรณีหลัก คือ หุ้นที่ชำระเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก การชำระเป็นรายเดือน และการซื้อเพิ่ม การชาระทั้ง 3 กรณีก็มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของสหกรณ์ กำหนดเงื่อนไขการถือหุ้นไว้ สำหรับการถอนหุ้นนั้นจะถอนได้เมือได้ลาออกจากสหกรณ์เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ได้แก่ข้อมูลการชำระค่าหุ้นรายเดือน ข้อมูลการซื้อหุ้น และข้อมูลยอดหุ้นสะสมของสมาชิกแต่ละคน ข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ใช้ประกอบในระบบอื่น ที่สำคัญได้แก่ ระบบการคำนวณเงินปันผล ใช้ประกอบในระบบสินเชื่อซึ่งเป็นเรื่องของการกู้เงินและการค้ำประกัน ระบบประมวลผลและจัดเก็บ เป็นต้น

2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

2.1 การกำหนดค่าเริ่มต้น/ค่าคงที่ สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ

 • ค่าหุ้นต่อหน่วย ( บาท/หุ้น)
 • ค่าหุ้นแรกเข้าขั้นต่ำ
 • จำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มสูงสุดต่อครั้ง (บาท)
 • ค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ...ของอัตราเงินเดือน (ตารางการส่งค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ-ตามอัตราเงินเดือน)
 • ค่าหุ้นรายเดือนไม่เกินกว่าร้อยละ...ของอัตราเงินเดือน
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขการผิดนัดส่งค่าหุ้นรายเดือน
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขการงดส่งค่าหุ้น

2.2 สามารถตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.3 การตรวจสอบและแสดงข้อมูลหุ้น

 • หุ้นชำระเมื่อแรกเข้า
 • หุ้นชำระรายเดือน
 • หุ้นสะสม
 • หุ้นรอเรียกเก็บ
 • หุ้นรอจ่ายคืน
 • ข้อมูลการส่งค่าหุ้นในแต่ละปี โดยสามารถดูข้อมูลปีบัญชีย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ข้อมูลหุ้นของสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกแล้ว

2.5 การพิมพ์รายงานข้อมูลหุ้น

 • รายงานทะเบียนหุ้นเรียงตามเลขประจำตัว / เรียงตามส่วนรับเงิน
 • รายงานสรุปค่าหุ้นรายเดือน แยกตามประเภทสมาชิก และรวมทุกประเภท
 • รายงานรายละเอียดการส่งค่าหุ้น (รายคน) เรียงตามปีบัญชี
 • รายงานสถานส่งค่าหุ้นรายเดือน ณ วันที่…... เรียงตามประเภทสมาชิก/เรียงตามเลขประจำตัว

2.6 การถอน-โอนหุ้น

 • บันทึกและตรวจสอบการขอถอนหุ้น-โอนหุ้น ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
 • รายงานการขอถอน-โอนหุ้น