ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ระบบบัญชี

1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

จัดทำระบบบัญชีโดยคำนึงถึงความเป็นมาตรฐานทางบัญชีโดยทั่วไป และพิจารณานำรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดมาใช้ประกอบในการพัฒนาระบบ อย่างไรก็ตามสหกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนในรายละเอียดบางประการให้สอดคล้องกับ ความต้องการเฉพาะของสหกรณ์ได้ ระบบการทำงานเริ่มตั้งแต่การสร้างผังบัญชี การบันทึกข้อมูลค่าเริ่มต้น ค่าคงที่ต่างๆสำหรับควบคุมการทำงาน การบันทึกรายการบัญชีแต่ละวัน การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ การผ่านข้อมูล (post) ข้อมูลไปยังบัญชีแยกประเภท การสร้างรายงานผลและการปิดบัญชีตามคาบเวลาประจำวัน ประจำเดือนและประจำปี รวมถึงส่วนงานที่รองรับการปรับปรุงบัญชีในช่วงสิ้นปีด้วย สำหรับรายงานงบการเงินนั้นมีตัวเลือกรูปแบบให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ เช่นตามรูปแบบมาตรฐาน ตามรูปแบบของกรมตรวจบัญชี หรือสร้างรูปแบบรายงานของตนเองได้

2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

2.1 สามารถกำหนดค่าควบคุมการทำงานของระบบ เช่น

 • ผังบัญชี และระดับผังบัญชี
 • รอบระยะเวลาบัญชี
 • รหัสหน่วยงาน
 • ลำดับเลขที่เอกสาร
 • ประเภทค่าใช้จ่ายและรายได้ผูกกับผังบัญชี
 • กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน

2.2 รองรับงานทั่วไปทางด้านบัญชี ได้แก่

 • บันทึกข้อมูลยอดยกมา
 • บันทึกรายการบัญชีที่เคลื่อนไหวรายวัน จากเอกสารและระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • การผ่านข้อมูลไปยังบัญชีแยกประเภท
 • การปิดบัญชีสิ้นวัน เดือน สิ้นปี
 • บันทึกบัญชีรายตัวสินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
 • สร้างงบการเงินเพิ่มเติมได้เองโดยไม่จำกัด และเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างปี

2.3 มีรายงานทางด้านบัญชีที่สามารถแสดงผลทางจอภาพ และเครื่องพิมพ์ ได้แก่

 • รายงานผลตามรูปแบบของสหกรณ์ หรือรูปแบบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • รายงานผลประจำวัน ได้แก่ สมุดบัญชี งบการเงินประจำวัน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • รายงานผลประจำเดือน ได้แก่ งบการเงินประจำเดือน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • รายงานผลประจำปี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • สมุดแยกประเภททั่วไป สามารถกำหนดช่วงเวลาได้
 • งบการเงินประจำปี มีรายการและข้อมูลตามคู่มือที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
 • รายงานทะเบียนและรายละเอียดเครื่องเขียนแบบพิมพ์
 • รายงานทะเบียนครุภัณฑ์พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • รายงานรายการหักเงินส่งสหกรณ์ (บัญชีตัวแทนประจำเดือน)

2.4. มีฟังชั่นการทำงานประจำวัน ตามมาตรฐานทางบัญชี ได้แก่

 • บันทึกรายการบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว
 • เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
 • แสดงยอดคงเหลือ
 • รายงานประจำวัน
 • รายงานสมุดเงินสด
 • รายงานสมุดสรุปประจำวันเงินสด
 • รายงานงบทดลอง
 • รายงานแยกประเภท
 • รายงานรายการตกค้าง
 • รายงานยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 • รายงานสรุปรายรับรายจ่าย
 • รายงานพิเศษ
 • ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท

2.5 มีฟังชั่นการทำงานประจำเดือน ตามมาตรฐานทางบัญชี ได้แก่

 • รายงานงบทดลองประจำเดือน
 • รายงานบัญชีแยกประเภท
 • รายงานงบการเงินประจำเดือน
 • รายงานงบดุล
 • รายงานงบกำไรขาดทุน
 • รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • รายงานรายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
 • กระดาษทำการงบทดลอง
 • งบกระแสเงินสดประจำเดือน
 • รายงานยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 • รายงานสรุปรายรับรายจ่าย (แสดงเงินฝากธนาคาร)
 • รายงานสรุปรายรับรายจ่าย (แสดงประมาณการ)
 • รายงานเสนอที่ประชุม
 • รายงานพิเศษประจำเดือน

2.6 รองรับงานปิดบัญชีเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี และปิดสิ้นปี

 • รายงานงบทดลองประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • รายงานงบดุล
 • รายงานงบกำไรขาดทุน
 • รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • รายงานรายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
 • กระดาษทำการงบทดลอง
 • งบกระแสเงินสด
 • บันทึกรายการปรับปรุงสิ้นปี
 • รายงานการปรับปรุงสิ้นปี
 • ผ่านรายการปรับปรุงสิ้นปี
 • งบทดลองหลังการปรับปรุง
 • ปิดบัญชีประจำปี
 • ปรับปรุงข้อมูลสิ้นปี