ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์

 ภาพรวมของระบบ

     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แม้จะแยกเป็นคนละส่วนกับสหกรณ์ แต่มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด โดยสมาชิกสมาคมก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์ การตั้งสมาคมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเมื่อสมาชิกเสียชีวิต คือการสงเคราะห์เงินช่วยจัดการเรื่องศพ และมีเงินที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนจำนวนหนึ่ง สำหรับหักกลบหนี้สินที่มีกับสหกรณ์(ถ้ามี) ส่วนที่เหลือจะมอบให้ผู้รับประโยชน์ตามที่สมาชิกแจ้งความจำนงไว้

     ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานสหกรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

core cremation