ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์

โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แม้จะแยกเป็นคนละส่วนกับสหกรณ์ แต่มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด โดยสมาชิกสมาคมก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ การตั้งสมาคมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเมื่อสมาชิกเสียชีวิต คือการสงเคราะห์เงินช่วยจัดการเรื่องศพ และมีก้อนเงินอีกจำนวนหนึ่งสำหรับหักกลบหนี้สินที่มีกับสหกรณ์(ถ้ามี) ส่วนที่เหลือจะมอบให้ผู้รับประโยชน์ตามที่สมาชิกแจ้งความจำนงไว้

โดยปกติ ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีการเชื่อมโยงกับระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน กล่าวคือ ระบบสมาคมฯก็ใช้ข้อมูลรายละเอียดสมาชิกจากระบบงานสหกรณ์ ในขณะเดียวกับระบบงานสหกรณ์ก็ต้องอาศัยข้อมูลของระบบสมาคมฯในการจัดเก็บเงิน ช่วยสงเคราะห์ศพในแต่ละเดือน ข้อมูลในระบบนี้ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดสมาชิก ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลการเก็บเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี ข้อมูลการเสียชีวิตของสมาชิก ข้อมูลเงินค่าสงเคราะห์ และข้อมูลประกอบอื่นๆ