ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
หม่อมหลวงอุดมทินกร นายสละ วีระเธียร ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
1.ม.ล.อุดมทินกร 2.นายสละ วีระเธียร 3.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์
พ.ศ.2495 - 2502 พ.ศ.2502 - 2509 พ.ศ. 2509- 2519
     
นายสำรวย อุเทนสุด นายเชิญ บำรุงวงศ์ นายประวัติ จาติกวนิช
4.นายสำรวย อุเทนสุด 5.นายเชิญ บำรุงวงศ์ 6.นายประวัติ จาติกวนิช
พ.ศ. 2519-2524 พ.ศ. 2524- 2525 พ.ศ. 2525 - 2529
     
นายอนันต์ ชำนาญกิจ นายสุภาพ เศวตาลัย นายอนันต์ ชำนาญกิจ
7.นายอนันต์ ชำนาญกิจ 8.นายสุภาพ เศวตาลัย 9.นายอนันต์ ชำนาญกิจ
พ.ศ. 2529 - 2535 พ.ศ. 2535 - 2536 พ.ศ. 2536 - 2537
     
นายสมพงษ์ ปองเกษม นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ นางสาวพีรรัตน์ อังกุลรัต
10.นายสมพงษ์ ปองเกษม 11.นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ 12.น.ส.พีรรัตน์ อังกุลรัต
พ.ศ. 2537 - 2539 พ.ศ. 2539 - 2540 พ.ศ. 2540 - 2541
     
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล 15
13.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 14.นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล 15.น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
พ.ศ. 2541 - 2547 พ.ศ. 2547 - 2548 พ.ศ. 2548 -2549
     
นายเรืองชัย บุญญานันต์ นายศุภชัย บานพับทอง นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
16.นายเรืองชัย บุญญานันต์ 17.นายศุภชัย บานพับทอง
18.นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
พ.ศ. 2549 - 2551 พ.ศ. 2551 -2552 พ.ศ. 2552 - 2553
     
นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี นายจักรี สุจริตธรรม นายวิจักร อากัปกิริยา
19.นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี 20.นายจักรี สุจริตธรรม 21.นายวิจักร อากัปกิริยา
พ.ศ. 2553 - 2554 พ.ศ. 2554 - 2555 พ.ศ. 2555 - 2556
     
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข นายสมปอง สิงห์ทอง นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
22.ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 23.นายสมปอง อินทร์ทอง 24.นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
พ.ศ. 2556 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 พ.ศ. 2559 - 2560
     
นายโอภาส ทองยงค์ cad26  cad27 
25.นายโอภาส ทองยงค์ 26.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ 27.น.ส.อัญมณี ถิรสุทธิ์ 
พ.ศ.2560 - 2565 พ.ศ.2565 - พ.ศ.2566 พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน