ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - หน้า 2

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 1 พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ

พ.อ.สุรินทร์ ชลประเสรฺิฐ

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2540

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • นายทะเบียนสหกรณ์คนที่ 15,17,19
  • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนแรก และคนที่ 3
  • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 2,3,4,5,8,11
  • ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์