ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2565

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2565 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2565

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(แหล่งข้อมูล จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
 

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
91.42
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
89.25
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
78.19
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
69.61
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
66.14
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
65.82
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี
61.17
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา
60.68
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด จ.ระยอง
59.19
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
57.30
ล้านบาท

 

 

2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว
3,222
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
2,774
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
2,662
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
2,564
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
2,474
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
2,464
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี
2,442
ล้านบาท
8. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี
2,387
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,371
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
2,243
ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 2,753 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี
2,690 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จ.จันทบุรี 2,675 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,532 ล้านบาท
5. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี 2,452 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,382 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,376 ล้านบาท
8. สหกรณ์กองทุนสวนยาง อำเภอบ่อพลอย จำกัด จ.ชลบุรี 2,264 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จ.จันทบุรี 2,252 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ตรัง จำกัด จ.ตรัง 2,242 ล้านบาท