รายชื่อลูกค้าสหกรณ์ที่ใช้ระบบ iMeber Mobile Applications

      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  2563

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
 5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด
 7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดเชียงราย จำกัด
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 11. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(รองรับสหกรณ์มากกว่า 500 แห่ง จำนวนสมาชิกมากกว่า 300,000 คน)
 12. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (กำลังพัฒนา เชื่อมต่อกับธนาคารกรุงไทย)
 13. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (กำลังพัฒนา เชื่อมต่อกับธนาคารกสิกรไทย)
 14. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
 15. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
 16. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

imember mobile