ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

    เป็นชุดโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมจากชุดโปรแกรมหลัก เพื่อมุ่งหวังให้สหกรณ์สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ตลอดทั้งการสนองตอบต่อความทันสมัย ความเหมาะสม และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโยลีสารสนเทศ