10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2561

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2561

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(แหล่งข้อมูล จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
 

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
83.95
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
75.14
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
67.17
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
66.26
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
63.32
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
62.01
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
53.09
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
50.85
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา
43.09
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด จ.ระยอง
43.03
ล้านบาท

 

2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
2,546
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
2,345
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,255
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
2,206
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
2,191
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
2,060
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
1,974
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
1,894
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
1,892
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
1,874
ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,627 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
2,408 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 2,297 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี 2,039 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง 1,764 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 1,709 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,660 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,624 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 1,607 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 1,419 ล้านบาท

 

4.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
16,548
คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
13,953
คน
3. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี
12,151
คน
4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา
11,985
คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี
11,877
คน
6. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
11,316
คน
7. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
10,737
คน
8. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา
10,638
คน
9. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
10,592
คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์
10,455
คน