10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2564

ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2564

graph2021   
    เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2564 เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดย รวบรวมข้อมูล ณ วันปิดบัญชีของแต่ละสหกรณ์ จากแหล่งข้อมูลหลัก คือ รายงานกิจการประจำปีและรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของแต่ละสหกรณ์(ซึ่งสหกรณ์ต้องเปิดเผยตามกฎกระทรวง ข้อ 15 และข้อ 21) โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณีในแต่ละปี
ข้อสังเกต ในรอบปี 2564 ทั้งปีมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมาก ทำให้ผลประกอบการทางการเงินของแต่ละสหกรณ์ลดลงเป็นส่วนใหญ่
 
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2564
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(แหล่งข้อมูล - รายงานกิจการประจำปี/รายการย่อทรัพย์สินและหนี้สิน/รายงานสารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ข่าวสหกรณ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ สำรวจถึงวันที่  28/04/2565)
 
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,031 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,457 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,422 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 1,381 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด  1,304 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,248 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,126 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,113 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 1,005 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด    971 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำไรสุทธิ 2,029 ล้านบาทณ วันที่ 31 มีนาคม 2564