ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2562

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2562

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(แหล่งข้อมูล จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
 

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
80.13
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
73.57
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
64.60
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
63.80
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
61.64
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
57.05
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด จ.ระยอง
51.11
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
49.44
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส พิษณุโลก จำกัด จ.พิษณุโลก
48.78
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี
45.76
ล้านบาท

2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว
3,988
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
2,932
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,411
ล้านบาท
4. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี
2,311
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
2,274
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
2,261
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
2,124
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
2,118
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
2,044
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
1,917
ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี 2,567 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,247 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,149 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี 2,133 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,044 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,924 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,899 ล้านบาท
8. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จ.สระบุรี 1,836 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ตรัง จำกัด จ.ตรัง 1,815 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส สงขลา จำกัด จ.สงขลา 1,805 ล้านบาท