ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2564

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2564 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2564

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(แหล่งข้อมูล จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
 

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
80.54
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
76.92
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา
76.61
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
73.64
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
69.42
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
65.92
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
62.21
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี
55.58
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด จ.ระยอง
54.40
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
51.79
ล้านบาท

2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
3,447
ล้านบาท
2. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว
3,441
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
2,620
ล้านบาท
4. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี
2,517
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
2,441
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,375
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี
2,334
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
2,322
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
2,275
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
2,189
ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ตรัง จำกัด จ.ตรัง 2,537 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์
2,451 ล้านบาท
3. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี 2,449 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จ.จันทบุรี 2,396 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 2,349 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,104 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 2,088 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 2,037 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี 2,021 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จ.จันทบุรี 1,957 ล้านบาท