ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2551

Top 10 of 2008

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 โดยประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2551

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 

1. กำไรสุทธิ

 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,380 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 704 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 655 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 490 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 464 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 442 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 415 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 413 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 403 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 394 ล้านบาท

2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 413 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 385 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 383 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 381 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 337 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 329 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 321 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์นครศรีธรรมราช จำกัด 318 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 299 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 283 ล้านบาท

3. รายได้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,911 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,463 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,211 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,046 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 848 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 828 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 739 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 730 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 710 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 701 ล้านบาท

4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 41,226 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 36,940 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 29,546 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 21,490 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 21,469 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 18,442 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 13,231 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 13,208 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 13,158 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 11,451 ล้านบาท

5. รับเงินฝาก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 22,131 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 17,135 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 15,545 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 8,951 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 7,576 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 6,645 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 5,585 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด 4,931 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 4,920 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จำกัด 4,497 ล้านบาท

6. ให้เงินกู้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 38,577 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 19,805 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 13,892 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 12,857 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 11,399 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 10,581 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 10,383 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 9,583 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 9,120 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 8,522 ล้านบาท

7. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 47,317 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 44,985 คน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 29,792 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 28,302 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,230 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 25,797 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 24,857 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 22,604 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 21,937 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 21,178 คน