10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2552

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2552
(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1,461 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 802 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 774 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 570 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 545 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 488 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 474 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 443 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 442 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 410 ล้านบาท

2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 443 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 410 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 407 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 404 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 401 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 371 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 360 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยเอ็ด จำกัด 321 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 315 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 311 ล้านบาท

3. รายได้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 2,139 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,609 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,336 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,203 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 912 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 901 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 811 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 786 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 770 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 733 ล้านบาท

4. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 49,381 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 39,170 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 33,669 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 26,364 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 25,792 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 23,379 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 21,105 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 16,797 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 16,545 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 14,321 ล้านบาท

5. รับเงินฝาก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 22,131 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 17,135 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 15,545 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 8,951 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 7,576 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 6,645 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 5,585 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 4,931 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลันศรีนคริทรวิโรฒ จำกัด 4,920 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด 4,497 ล้านบาท

6. ให้เงินกู้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 45,808 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 19,584 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 19,559 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 13,852 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 12,529 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 11,491 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 10,920 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 10,292 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 9,709 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 9,661 ล้านบาท

7. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,768 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 44,985 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 37,744 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 33,080 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 28,064 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,482 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 26,814 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 25,870 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 24,221 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 22,771 คน